fbpx

Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Udruženje “DUGA” će realizirati projekat “Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo” u periodu od 05.09.2018. do 04.05.2019. u Općini Centar.

Samo 13.4% djece predškolskog uzrasta u BiH ima pristup predškolskom obrazovanju, što predstavlja najnižu stopu uključenosti u Evropi.

PARTNERI


Projekat finansira Evropska unija.

Obavezni predškolski program u Kantonu Sarajevo koji je besplatan, djeca pohađaju jednu godinu prije polaska u školu u trajanju od 150 sati (2 sata sedmično). Prema preporukama UNICEFa BiH djeca predškolskog uzrasta bi trebala biti uključena u najmanje 500 sati organizovanog programa godinu dana prije polaska u školu. 816 djece uzrasta 6 mjeseci do polaska u školu je uključeno u predškolsku ustanovu JU “Djeca sarajeva” u Općini Centar, što čini 15.3% od ukupnog broja djece uključene u Kantonu Sarajevo. Od ovog broja, 208 djece pohađa Obavezni predškolski program. Za većinu djece to je jedini vid uključenosti u strukturirani predškolski program. Zbog toga je JU “Djeca Sarajeva” iskazala potrebu za inovativnim programima koji će povećati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada i doprinijeti uspješnoj tranziciji djece u osnovnoškolski sistem obrazovanja, te za dodatnim servisima podrške za djecu sa teškoćama u razvoju obzirom da isti nedostaju u sadašnoj strukturi ustanove.

Udruženje “DUGA” će realizirati projekat “Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo” u periodu od 05.09.2018. do 04.05.2019. u Općini Centar. Ovaj projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. Projekat finansira Evropska unija, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Ovaj projekat ima za cilj poboljšati kvalitet pripreme djeteta za tranziciju u školski sistem, doprinoseći tako izgradnji inkluzivne zajednice u kojoj se svaki pojedinac razvija (dijete, roditelj, odgajatelj) i djeluje shodno njegovim mogućnostima, interesovanjima i željama. Kvalitetna tranzicija za svako dijete je moguća ukoliko su:

– Razvijene vještine odgajatelja JU “Djeca Sarajeva” u Općini Centar i roditelja djece predškolskog uzrasta, te povećana svijest zajednice o značaju predškolskog odgoja i obrazovanja za cjeloviti razvoj djeteta.

– Djeca uzrasta 3 – 6 godina bila uključena u kvalitetne programe predškolskog odgojno – obrazovnog procesa.

Aktivnosti projekta će biti usmjerene na najmanje 28 odgajatelja JU”Djeca Sarajeva” Općine Centar, roditelje djece predškolskog uzrasta, najmanje 233 djece (djeca s teškoćama u razvoju i djeca pod rizikom uključena u Obavezni program) uzrasta 3 godine do polaska u školu koja su uključena u JU “Djeca Sarajeva”, te na najmanje 50 predstavnika lokalne zajednice. Aktivnostima promocije projekta će biti obuhvaćeno stanovništvo Općine Centar u vidu informativno-edukativnih materijala koji će biti dostupni putem interneta i društvenih mreža.

Kontakt osoba u Udruženju “DUGA”: Senita Zajko