fbpx

Jačanje kapaciteta NVO i poboljšanje pristupa socijalnim pravima, zaštiti i njezi u BiH

U saradnji sa CARE International i finansijsku podršku Češke razvojne agencije i CARE Češka stvaramo prilike da najranjivije kategorije društva imaju bolji pristup uslugama socijalne zaštite i njege, te da njihova prava budu uvažena i promovirana. Učešće korisnika osigurava veću otpornost zajednice i jača socijalnu koheziju.

PARTNERI


Na državnom nivou još uvijek nisu dovoljno razvijeni organizacioni kapaciteti za neposrednu implementaciju politika socijalne zaštite. Nedostaje strateški okvir za razvoj socijalne zaštite, te zajednička politika u toj oblasti. Entiteti imaju svoje sisteme socijalne zaštite u skladu sa vlastitim potrebama, resursima i strateškim opredjeljenjima. Aktivnosti nevladinih organizacija i udruženja korisnika daju važan podsticaj za razvoj socijalnih prava, zaštite i njege korisnika. Czech Aid prema tome ima za cilj osnaživanje nevladinih organizacija kako bi one mogle efikasnije podržati ispunjenje socijalna prava, te zaštitu i njegu građana. Opšti cilj Czech Aid-a je da doprinese cilju 16. održivog razvoja: razvoj efikasnih, odgovornih i transparentnih institucija na svim nivoima.

Udruženje “DUGA” će u saradnji sa CARE International, uz finansijsku podršku Češke razvojne agencije i CARE Češka, realizirati trogodišnji projekat u okviru inicijative za podršku najranjivijim kategorijama stanovništva. Predviđeno je da se projektnim aktivnostima jačaju kapaciteti sedam NVO i poboljša pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi u BiH. NVO podržane kroz projekat su: Ami-ca Educa Tuzla, UG „Budućnost“ Modriča, Udruženje “DUGA” Sarajevo, UG „Otaharin“, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje oboljelih od celebralne paralize i distrofije Goražde i UG „Nešto više“ Istočno Sarajevo.

Kroz projekat će se raditi na:
• podizanju kapaciteta lokalnih NVO na institucionalnom i upraviteljskom nivou, kroz izradu i podršku strateškog i finansijskog planiranja, osiguravanjem obuke i nabavkom potrebnih resursa, sa fokusom na redovne aktivnosti;
• građenju kapaciteta lokalnih NVO na profesionalnom nivou putem obuka, stažiranja, studijskih posjeta itd;
• pospješivanju saradnje u zajednici kroz bolji pristup uslugama i ustanovama;
• većoj otpornosti zajednice i socijalnoj koheziji kroz promociju učešća i angažovanja korisnika.

Izrada ove web stranice omogućena je sredstvima za realizaciju projektnih aktivnosti.