Jačanje mreže podrške za djecu i mlade s teškoćama u razvoju

U cilju stvaranja mreže podrške projekat će biti usmjeren na poboljšanje obrazovnih i socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju/invaliditetom kroz jačanje usluga sistema i osnaživanje organizacija civilnog društva za zagovaranje u oblasti socijalne inkluzije.

Projekat odgovara na prepoznate potrebe ranjive kategorije djeca i mladi s teškoćama u razvoju (Strategija razvoja grada Goražda 2017-2026) –  u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja te podrške u razvoju životnih vještina kod mladih s invaliditetom. Projekat direktno dopinosi realizaciji Strateškog cilja 2 – Unaprijeđene javne usluge, povećana socijalna uključenost i razvijena mreža pružalaca usluga iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

 

Unaprijeđenje obrazovnih i socijalnih usluga na lokalnom nivou za djecu i mlade s teškoćama u razvoju/invaliditetom će biti podržano kroz:

 • Osnaživanje mreže podrške, uvezivanje institucija sistema i civilnog društva kroz izradu mape saradnje;
 • Mentorsku podršku udruženju osoba s posebnim potrebama (teškoćama u razvoju/invaliditetom) za razvoj novih usluga i vještina zagovaranja;
 • Podizanje stručnih kompetencija odgajatelja/ica i nastavnika/ca za rad
 •  s djecom kroz edukacije;
 • Podršku djeci s teškoćama u razvoju kroz individualni rehabilitacijski rad;
 • Didaktičku podršku za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Osnažena udruženja građana, javne institucije i umreženi sektori mogu doprinijeti uspostavljanju usluga koje će odgovoriti na potrebe djece i mladih s teškoćama u razvoju u oblasti odgoja i obrazovanja te socijalne uključenosti. Inovativni didaktički materijali i stručna oprema mogu doprinijeti razvoju govorno-jezičkih vještina kod djece, vještina za učenje te kreativnom izražavanju i razvoju vještina.

Uključenost djece i mladih s teškoćama u razvoju u kvalitetan sistem odgoja i obrazovanja i akti

vnosti razvoja životnih vještina osiguravaju poštivanje njihovih prava kao što je  propisano međunarodnim konvencijama, kantonalnim zakonima, lokalnim strategijama i akcionim planovima.

Aktivnostima ćemo:

 • Izraditi mapu saradnje pružaoca obrazovnih i socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju/invaliditetom u gradu Goražde.
 • Osnažiti kompetencije udruženja osoba s posebnim potrebama/invaliditetom za zagovaranje na lokalnom nivou.
 • Povećati govorno-jezičke kompetencije djece s teškoćama u razvoju/invaliditetom predškolskog i osnovno školskog uzrasta.
 • Povećati matematičke kompetencije djece s teškoćama u razvoju osnovno-školskog uzrasta.
 • Osnažiti kreativne vještine mladih s teškoćama u razvoju/invaliditetom kao rezultat cjeloživotnog učenja.