Podrška djeci i mladima s teškoćama u razvoju – u toku

U periodu od 01.02.2022. do 31.03.2022. projekat je bio usmjeren na poboljšanje obrazovnih i socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju/invaliditetom. Započeli smo s kreiranjem Mape resursa u zajednici, pružanjem mentorske podrške za dva udruženja u oblasti zagovaranja, uspostavili smo direktnu rehabilitacijsku podršku djeci, te kreativne grupe podrške za mlade.

Realizirane aktivnosti:

  • Osnažene institucije doprinose kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju za svako dijete/mladu osobu. Grad Goražde, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde i Udruženje “DUGA” potpisnici su Sporazuma o saradnji. Sporazumom su definirana prava i obaveza potpisnika u toku trajanja projekta. Rezultat multisektorske suradnje će biti mapa suradnje na lokalnom nivou koja će osigurati pružanje kvalitetnih usluga za djecu i mlade s invaliditetom i njihove porodice u Gradu Goraždu. Do sada su realizirana dva sastanka s predstavnicima navedenih institucija i koordinacijski sastanak s Radnom grupom u cilju zajedničkog rada na mapiranju resursa u zajednici i zajedničkog djelovanja.
  • Jačanje organizacija civilnog društva kroz mentorsku podršku za dva Udruženja (Udruženje osoba s posebnim potrebama i Udruženje za pomoć i podršku porodici, djeci i mladima „Buđenje“) doprinijet će osnaživanju organizacija civilnog društva za zagovaranje u oblasti socijalne inkluzije. Realizirana su tri mentorska sastanka u prostorijama Udruženja. Predstavnica Udruženja „Buđenje“ uključena je u Radnu grupu.
  • Podrška djeci s teškoćama u razvoju kroz individualni rehabilitacijski rad realizira se u dva vrtića i dvije osnovne škole u Gradu Goraždu. Uključeno je 43 djece uzrasta od 3 do 10 godina s različitim teškoćama u razvoju: Down sy, autistični spektar, intelektualne teškoće, oštećenje sluha, teškoće u razvoju govora i jezika.
  • 14 mladih s invaliditetom uzrasta od 18 do 30 godina učestvovalo je na pet reativnih radionica.

Planirane aktivnosti u narednom periodu:

  • Radna grupa, mentorska podrška, logoped i kreativne radionice se nastavljaju
  • Nabavka Berinhger aparata
  • Nabavka NUMICON didaktičkih setova i radionice za odgajatelje i nastavnike

Aktivnosti u okviru EMBRACE projekta finansira Ambasada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).