fbpx

Predškolsko obrazovanje za svu djecu

Kvalitetnim predškolskim odgojem i obrazovanjem omogućimo jednak početak za svu djecu po polasku u osnovnu školu i postavimo čvrste temelje za nastavak njihovog školovanja. Trogodišnja saradnja sa CARITAS Švicarska ima za cilj da poveća stopu uključenosti djece iz arginaliziranih grupa, a naročito djece Romske nacionalnosti.

PARTNERI

Samo 13.4% djece predškolskog uzrasta u BiH ima pristup predškolskom obrazovanju, što predstavlja najnižu stopu uključenosti u Evropi. Prema podacima UNICEFa BiH još je niža stopa uključenosti djece Romske nacionalnosti – 1.5%.

Obavezni predškolski program u Kantonu Sarajevo koji je besplatan, djeca pohađaju jednu godinu prije polaska u školu u trajanju od 150 sati (2 sata sedmično). Obzirom da djeca u BiH provode izuzetno mali broj sati u strukturiranom programu, očekivano je da će pokazati niže akademske rezultate u školi, te da su u većem riziku od razvoja različitih poremećaja u socio – emocionalnom funkcioniranju u školskom okruženju. Istraživanja pokazuju da djeca koja se od samog početka školovanja teže prilagođavaju očekivanjima školske sredine i ostvaruju slabije rezultate u akademskim vještinama i socijalnim interakcijama, te ispoljavaju različita neprilagođena ponašanja, vjerovatno i u kasnijim fazama školovanja pokazuju slične ili veće poteškoće.

Udruženje “DUGA” će u saradnji sa Caritas Švicarska realizirati trogodišnji projekat Predškolsko obrazovanje za svu djecu u Kantonu Sarajevo, kako bi se kvalitetnim predškolskim odgojem i obrazovanjem omogućio jednak početak za svu djecu po polasku u osnovnu školu i postavili čvrsti temelji za nastavak njihovog školovanja.

– Najmanje 300 djece uzrasta 4 do 6 godina iz ranjivih porodica će dobiti priliku da se uključe u predškolske programe:
Cjeloviti razvojni program ili
Obavezni program za djecu pred polazak u školu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja

– Tri predškolske ustanove će obezbijediti ugodno i stimulativno okruženje, dok će 10 lokacija na periferiji grada biti posjećivane mobilnim vrtićem

– Predškolski odgoj i obrazovanje će biti obogaćen novim programima koji će uključivati savremene metodologije, socijalnu inkluziju, prava djece, a sa posebnim fokusom na ranjivu populaciju.