fbpx

Predstavljanje indikatora inkluzivnog obrazovanja

Udruženje “DUGA” i MyRight BiH su, zajedno sa predstavnicima/ama Ministarstava obrazovanja/prosvjete kantona/županija Federacije BiH i Republike Srpske, Odjela za obrazovanje Vlade Distrikta Brčko i ureda Ombudsmena za prava djece Republike Srpske, prvi put online prezentirali “Indikatore za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu s članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”.

Webinar prezentacija je održana 15. maja/svibnja 2020. predstavnicima/ama koalicija organizacija osoba s invaliditetom. Učesnici/ce su saznali više o načinima praćenja implementacije inkluzivnog obrazovanja u cilju poštivanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u oblasti obrazovanja.

Praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja na državnom nivou

Značaj Indikatora je u tome što su u izradi dokumenta učestvovali predstavnici/e svih nivoa ministarstava obrazovanja/prosvjete iz oba entiteta, Federacije BiH i RS, Sektora za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova BiH, ureda Ombudsmena za prava djece Republike Srpske, kao i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH. Usvajanje dokumenta obezbijediće mjerenje napretka u implementaciji inkluzivnog obrazovanja u BiH.

Inkluzivno obrazovanje je zagarantovano pravo svakog djeteta s invaliditetom

Da bi 74.000 djece s invaliditetom u BiH razvilo svoje vještine i vodilo neovisne živote, potrebno je omogućiti pristup kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju. Ovo je važno ne samo za dobrobit pojedinaca, nego i za cijelu zajednicu.

Inkluzivno obrazovanje je, prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, zagarantovano pravo. S ciljem ostvarivanja ovog prava bez diskriminacije i na osnovu jednakih mogućnosti, BiH je dužna osigurati inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima, kao i cjeloživotno obrazovanje.

Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva izmjene i modifikacije sadržaja, pristupa, struktura i strategija, sa zajedničkom vizijom koja obuhvata svu djecu odgovarajućeg uzrasta i uvjerenjem da država ima odgovornost da obrazuje svu djecu.

Ova prezentacija je značajna jer se postojanjem indikatora omogućava praćenje progresivne realizacije sprovođenja prava na inkluzivno obrazovanje. Također, stvaraju se uslovi za usmjeravanje resursa na oblasti u obrazovanju koje pokazuju najveće potrebe.

“Čast i zadovoljstvo mi je što sam, kao predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, bila dio radne grupe koja je pripremila “Indikatore za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja”. Sigurna sam da će biti od velike koristi svima kojima su namjenjeni i da će u godinama koje su pred nama Bosna i Hercegovina svakim danom biti uspješnija u obezbjeđivanju inkluzivnog obrazovanja za svako dijete bez obzira koji invaliditetet ima.” (Vanja Čolić – Viša stručna saradnica za inkluziju učenika sa posebnim obrazovnim potrebama  – Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske)

Indikatori su izrađeni u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje – sada!“ kojeg Udruženje “DUGA” realizuje u partnerstvu s MyRight-Empowers people with disabilities, a uz finansijsku podršku Light for the World, Austrijske razvojne agencije i Kahane Foundation. Cilj projekta je osigurati visoko-kvalitetno inkluzivno obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine. Ovo je moguće postići poboljšanjem kapaciteta nadležnih institucija i organizacija osoba s invaliditetom u oblasti inkluzivnog obrazovanja, izradom nedostajućih dokumenata, te kroz podizanje svijesti javnosti o ovoj problematici.

Indikatore na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje
Indikatore na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje
Indikatore na srpskom jeziku  možete preuzeti ovdje

 

Indikatori