fbpx

Bolji pristup obrazovanju kroz kvalitetne usluge u zajednici
01.2021. – 12.2021.
Program usmjeren na unaprjeđenje pristupa kvalitetnom obrazovanju stvaranjem resursa za odgajatelje, djecu i porodice, podsticanjem osobnog i profesionalnog razvoja odgajatelja, izradom edukativnog online sadržaja, rada s djecom iz vulnerabilnih skupina na usvajanju koje vode ka uključivanju u inkluzivno okruženje, i osnaživanjem roditelja. Program finansijski podržao Partage, France.

 • Obuka za odgajatelje “Pristupi koji njeguju ravnopravnost, različitost i inkluzivnost” i online sadržaji: Saradnja s roditeljima, Razumijevanje različitosti i izgradnja identiteta, Socio-emocionalno učenje.
 • Radionice za djecu: Socio-emocionalno učenje, Izgradnja identiteta, Razumijevanje razičitosti.
 • Podrška roditeljima u vidu tematskih radionica i online sadržaja: Upravljanje konfliktima, Stvaranje pozitivnih navika, Empatija i međusobno razumijevanje.

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!
7.2017. – 3.2021.
Projekat poboljšanja kapaciteta nadležnih institucija i organizacija osoba s invaliditetom u oblasti inkluzivnog obrazovanja, izradom nedostajućih dokumenata, te kroz podizanje svijesti javnosti o ovoj problematici, uz financijsku podršku Austrian Development Cooperation i Kahane Foundation, a u partnerstvu s MyRight-Empowers People with Disabilities i saradnji s Light for the World Austrija.

 • Izrađeni “Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu s članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”
 • Održana prezentacija i promocija dokumenta putem webinara za predstavnike odgojno-obrazovnih institucija, Ministarstva obrazovanja i predstavnike organizacija civilnog društva
 • Provedena medijska kampanja o važnosti i prednostima inkluzivnog obrazovanja 

Predškolsko obrazovanje za svu djecu PEACH
2018 – 2020
Projekat uključivanja marginalizirane djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanjao, uz financijsku podršku
Caritasa CH, a u saradnji s JU “Djeca Sarajeva” i Minstarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS

 • Online Vodič za roditelje djece godinu dana prije upisa u osnovnu školu
 • Predškolski program i logopedske vježbe za marginaliziranu djecu
 • Savjetovanje za roditelje i edukatore predškolske djece 
 • Promocija važnosti ranog učenja i obrazovanja za razvoj djeteta
 • Online aktivnosti i online logopedske vježbe za 120 djece za vrijeme COVID-19 pandemije
 • Izrada 24 YouTube video materijala za predškolce 

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH
2018 – 2020
Projekat osnaživanja organizacije u pružanju kvalitetnih usluga i  programa za djecu iz marginaliziranih grupa uz podršku Češke vlade, CARE Češka, CARE International Balkans i šest partnerskih organizacija civilnog društva

 • obezbijeđena podrška logopeda za 57 djece iz vrtića JU “Djeca Sarajeva”
 • 77 roditelja je učestvovalo u kreativnim radionicama i savjetodavnim susretima
 • više od 50 odgajatelja/ica učestvovalo je na obukama koje je organiziralo i realiziralo Udruženje “DUGA”
 • omogućeno je učešće DUGE u kampanjama i aktivnostima zagovaranja za prava djece na kvalitetno obrazovanje
 • “DUGA” osnažena za pružanje kvalitetne usluge djeci, njihovim porodicama i profesionalcima koji s njima rade

Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo
septembar 2018 – maj 2019
U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. Projekat finansirala Evropska unija, a proveo ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

 • 28 odgajatelja/ica je obučeno za korištenje Numicon didaktičkog materijala
 • 793 djece koristi Numicon setove prilikom usvajanja matematičkih pojmova
 • 114 roditelja prepoznaje svoju ulogu u poticanju ranog razvoja matematičkih vještina, te govorno-jezičkom razvoju djeteta
 • 46 djece s teškoćama u razvoju je imalo podršku edukatora-rehabilitatora
 • Numicon setovi su donirani za sve vrtićke jedinice JU „Djeca Sarajeva“ u općini Centar
 • Odgajam jer znam priručnik za roditelje je pronašao svoje mjesto na policama vrtića

Da vrtić bude radost
august – decembar 2018
Općina Novi Grad, Sarajevo

 • Povećane kompetencije 58 odgajatelja/ica u razvoju predčitalačkih sposobnosti djece uz primjenu metodologije „Ples pisanja“ i u razvoju predvještine čitanja i pisanja
 • 17 roditelja prepoznaje svoju ulogu u razvoju govora i jezika kod djece
 • 128 djece s teškoćama u razvoju prošlo kroz inicijalnu procjenu potreba kako bi neophodnu podršku dobili u toku 2019 godine
 • Odgajateljice su imale priliku da isprobaju naučene vještine i znanja u svojim odgojnim grupama sa ukupno 474 djece

Kvalitetne inkluzivne prakse
oktobar 2017 – oktobar 2018
UNICEF, BiH

 • 855 nastavnika i predstavnika školskog menadžmenta iz 10 škola u BiH ima povećane kompetencije u oblasti inkluzivnog obrazovanja, socijalnog uključivanja, inovativnih metodologija podučavanja, te građenja partnerstva s porodicom
 • Primjena naučenog u radu sa učenicima i roditeljima prikazana je kroz priručnik Kvalitetne inkluzivne prakse
 • Smjernice za primjenu inkluzivnih praksi su novi resurs u nastavi i planiranju profesionalnog razvoja nastavnika
 • Resursi škola su obogaćeni donacijom Numicona i kupovinom različitih materijala za uspješnije izvođenje nastave

Obrazovanje za svako dijete u općini Centar
septembar – decembar 2017
Općina Centar, Sarajevo

Individualni i grupni rad sa 10 marginaliziranih učenika OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ je poboljšao njihovu funkcionalnost i kapacitete za učenje i učešće u zajednici. 15 roditelja je učestvovalo u radionici na temu socijalne inkluzije, a 20 nastavnika je upoznato sa metodologijom Krugovi prijatelja.

Podizanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju
august – decembar 2017
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

– 62 učenika s teškoćama u razvoju je poboljšalo svoje govorno-jezičke i motoričke vještine i školski uspjeh
– 311 odgajatelja/ nastavnika je steklo znanja i vještine o primjeni metodologije Krugovi prijatelja u radu sa marginaliziranom djecom
– Preko 1900 korisnika društvenih mreža i 200 posjetilaca Sajma obrazovanja su upoznati sa metodologijom Krugovi prijatelja i značaju socijalne inkluzije
300 porodica/ edukatora djece s teškoćama u razvoju je informisano o značaju i utjecaju vršnjačke podrške

Inkluzivno obrazovanje
oktobar 2016 – juni 2017
UNICEF BiH

– Inicijalna procjena inkluzivnih praksi u 14 škola u Bosni i Hercegovini
– Obuka 110 predstavnika ministarstava, pedagoških zavoda i 14 osnovnih škola za primjenu modula iz inkluzivnog obrazovanja s fokusom na promociju različitosti i profil inkluzivnog nastavnika

Regionalnom saradnjom do inkluzivnog obrazovanja
Metodologija Krugovi prijatelja

januar 2016 – juni 2018
Fond otvoreno društvo UK

Priča o vršnjačkoj podršci kroz primjenu metodologije Krugovi prijatelja započela je saradnjom sa Inclusive Solutions UK i podrškom Fonda otvoreno društvo UK 2016. godine. Treneri iz Inclusive Solutions su obučili tim Udruženja DUGA te odgajateljice i nastavnice da ovu metodologiju šire i u BiH.

Sva djeca imaju svoja prava u Općini Centar
2014.
Općina Centar

Povećana funkcionalnost 15 djece s teškoćama u razvoju. 13 nastavnika je prošlo trodnevnu obuku z obrazovne inkluzije. Održan je Regionalni susret iz odgojno-obrazovne inkluzije u saradnji sa UNICEF BiH

Stvaranje inkluzivnih zajednica
juli 2014 – oktobar 2015
UNICEF BiH

115 nastavnika unaprijedilo svoje vještine podučavanja u inkluzivnim odjeljenjima, 47 direktora i pedagoga učestvovalo u radionicama o utjecaju škole na obrazovni razvoj djeteta, 22 roditelja poboljšalo svoje komunikacijske vještine.

Učenje o različitostima kroz dramski iskaz
2013.
Ambasada Švicarske u BiH

Predstava Buđenje nastala je kroz zajednički rad OŠ “Čengić Vila 1” i “Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo”. Predstava je prikazala život i mogućnosti slušno oštećenih osoba, te odnos društva prema njima. To je susret dva različita svijeta – tišine i glasnosti, koji se u početku susreću, čude, razilaze, pa isprepliću i prepoznaju iste vrijednosti.

Razvoj djece u virtualnom okruženju
2013 – 2016
Kinderpostzegels, In fondacija BiH

Prepoznavši sve veću zaokupljenost djece i mladih virtualnim okruženjem DUGA je pokrenula razmišljanje o utjecaju ovog drugačijeg svijeta na kognitivni i psihološki razvoj djece, te na novonastale vrijednosti socijalnih odnosa. Naglašena je nova uloga roditelja i nastavnika, na način da sa djecom i mladima razgovaraju o onome što oni doživljavaju nastojeći da kreiraju sigurno okruženje u kojem će moći da formiraju svoje mišljenje, odbrambene mehanizme i osjećaj privatnosti.

Stvaranje pretpostavki za inkluzivno obrazovanje u TK
2012 – 2015
Fond otvoreno društvo UK

Spremnost nadležnih institucija u TK da uvode promjene i unaprjeđuju kvalitet odgojno-obrazovnog procesa dovela je do toga da trogodišnji program saradnje sa vrtićima, te redovnim i specijalnim školama rezultira prihvatanjem edukatora-rehabilitatora u timove, donošenjem nedostajućih pravilnika i procedura koje olakšavaju rad sa djecom s teškoćama u razvoju, te im osigurava pravo na kvalitetan pristup predškolsim ustanovama i redovnim osnovnim školama.

Pilot projekat uvođenja inkluzivnog obrazovanja u TK
maj 2010 – april 2013
Austrijska razvojna agencija

Povećane su mogućnosti 15 osnovnih škola iz tri općine da obezbijede jednak pristup osnovnom obrazovanju za svu djecu, tako da je 87 djece s teškoćama u razvoju dobivalo kontinuiranu podršku edukatora-rehabilitatora. 15 edukatora-rehabilitatora je prošlo 35 sati obuke na različite teme iz inkluzije. 450 nastavnika je putem profesionalnog usavršavanja u trajanju od 20 sati unaprijedilo svoje vještine podučavanja u inkluzivnim odjeljenjima.

Unaprjeđenje standarda i kvalitete odgojno-obrazovnog procesa
maj 2010 – decembar 2010
Federalno ministarstvo obrazovanja

U saradnji sa Pedagoškim zavodom Sarajevo nastavno osoblje je kroz radionice Razvoj sposobnosti vršenja funkcionalne opservacije didaktičkog i individualnog planiranja obučeno za izradu prilagođenog plana i programa za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. U saradnji sa Vijećem roditelja KS održane su radionice za Školske odbore, Vijeća nastavnika i Vijeća roditelja na temu Obrazovanje za društvenu pravdu.

Podrška djeci s teškoćama u razvoju
januar 2010 – decembar 2011
Fond otvoreno društvo BiH

140 djece je uz podršku edukatora-rehabilitatora pohađalo redovne škole. Održano je više od 50 stručnih seminara za nastavnike i roditelje, uključujući i obuku iz znakovnog jezika.

Podrška inkluzivnom okruženju u BiH
maj 2009 – decembar 2010
UNICEF u BiH

Podstaknuta je nediskriminacija u obrazovanju u BiH kroz stvaranje okruženja usmjerenog na dijete, te uključivanje svakog djeteta u osnovnu školu.
– Osnaženo je 20 savjetnika/ca pedagoških zavoda
– Povećane su kompetencije 100 pružaoca usluga u lokalnim zajednicama
520 nastavnika/ca je učestvovalo u edukacijama o inkluzivnom obrazovanju
Lokacije: Banja Luka, Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Livno, Mostar, Novi Grad, Novi Travnik, Sarajevo (Novi Grad), Sanski Most, Stolac, Tuzla, Višegrad, Zenica.

Podjela didaktičkog materijala
2009.
UNICEF u BiH, Light for the World, Trisarinn učila

Didaktički materijal je primilo 19 OŠ, Udruženje “Život sa Down Sindromom” i Dom “Bjelave” s ciljem poboljšanja odgojno-obrazovnog rada.

Inkluzivno obrazovanje
2008.
UNICEF u BiH

Kroz saradnju sa obrazovnim institucijama unaprjeđena je nastavna praksa u oblasti obrazovne inkluzije u BiH. 26 trenera iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Banja Luke i Zenice je obučeno za realizaciju Inicijalnog programa iz obrazovne inkluzije. 283 nastavnika je prošlo trodnevnu Inicijalnu obuku iz inkluzivnog obrazovanja. Kreiran je Napredni program obuke iz obrazovne inkluzije, kako bi se osigurao nastavak stručnog usavršavanja nastavnog osoblja.

Zaštita prava djece na obrazovanje i nediskriminirajući pristup prema djeci sa posebnim potrebama
2005 -2006
UNICEF u BiH

Lokacije: Fojnica, Bugojno, Cazin, Široki Brijeg, Šamac i Višegrad
147 nastavnika je steklo kompetencije za rad u inkluzivnim odjeljenjima
83 roditelja i 72 predstavnika lokalne zajednice su se upoznali sa osnovnim principima inkluzije i načinima saradnje

Izrada trening modula iz inkluzivnog obrazovanja i obuka učitelja OŠ
maj – august 2005
UNICEF

Izrađena su četiri tematska modula u svrhu podizanja stručnih kompetencija učitelja u radu sa djecom sa posebnim potrebama:
– Uvod u inkluzivno obrazovanje
– Funkcionalni pristup planiranju programa i ocjenjivanju učenika
– Ometajuće i izazovno ponašanje učenika u kontekstu inkluzivnog pristupa
– Instruktivne strategije – izrada IEP, efektivnost rada u odjeljenju
Obučeno je 45 nastavnika iz 13 osnovnih škola.

Podrška djeci sa posebnim potrebama u redovnim OŠ u Kantonu Sarajevo
2004 – 2018
Partage, Francuska

Preko 500 djece i mladih sa različitim teškoćama u razvoju i u riziku od socijalne isključenosti u sljed svoje različitosti su imali višegodišnju podršku za vrijeme odrastanja. Njihovi roditelji/ staratelji su dobivali savjete za uspješno roditeljstvo, te informacije vezane za prava njihovih porodica. Odgajatelji i nastavnici su bili uključeni u različite oblike profesionalnog usavršavanja, a menadžment odogojno-obrazovnih ustanova priliku da uvodi savremene oblike rada sa djecom i mladima.

Institucionalno jačanje udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama u BiH
2002.
Kennedy fondacija

Uključena 4 udruženja roditelja u Maglaju, Palama, Goraždu i Tuzli kroz:
– Radionice za razvoj projekata udruženja
– Dodjelu granta za podršku razvoju strukture i organizacije udruženja
– Mentoring
– Razvoj programa i ućešće u Specijalnoj olimpijadi

Školovanje prilagođeno djeci s posebnim potrebama u redovnim OŠ u BiH
septembar 2000 – juni 2002
UNICEF u BiH

Projekat je realiziran u 16 osnovnih škola u 51 odjeljenju.
U prve razrede je bilo upisano 1772 učenika, od čega 195 (11%) učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.

Psihosocijalna podrška djeci i adolescentima Kantona Sarajevo
1999 – 2006
MDM, CORDAID, Geneva Global

Aktivnosti se šire i obuhvataju ne samo mlade, nego i djecu kojoj je potrebna podrška dječijeg psihologa, defektologa i logopeda. Ovaj program nastavlja biti pod okriljem novo-registrovanog Udruženja “DUGA”. Više od 30 škola u KS je bilo uključeno u različite programe podrške menadžmentu, nastavnom osoblju i učenicima.

Psihosocijalna pomoć adolescentima Kantona Sarajevo
1994 – 1999
MDM – Duga

Prosječno 400 mladih godišnje je u poslijeratnom periodu imalo mogućnost individualnog savjetovanja, te učešća u grupnom radu u vidu kombinovanih radionica koje su vodili psiho-pedagog/ psiholog/ psihijatar/ socijalni radnik i stručni saradnik (fotograf, novinar ili radio voditelj).