Za djecu

Programi za djecu i mlade

"Osobno usmjereno planiranje"

OSOBNO USMJERENO PLANIRANJE je proces definiranja ciljeva, identificiranja resursa i izrada strategija za postizanje tih ciljeva.

Ova metoda planiranja fokusira se na dijete/mladu osobu, njegove osobne ambicije, vrijednosti i želje. Može uključivati saradnju s porodicom, prijateljima, stručnjacima i drugim relevantnim osobama kako bi se osiguralo da se ostvare definirani ciljevi i postigne bolje kvaliteta života.

Koristi osobno usmjerenog planiranja za dijete/mladu osobu:

Osobno usmjereno planiranje pruža osobama osjećaj kontrole nad vlastitim životom. Omogućuje im da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka i izrade planova kako bi ostvarili svoje ciljeve. To povećava njihov osjećaj samopoštovanja i samopouzdanja

Ova metoda planiranja prepoznaje jedinstvene potrebe, interese, snage i preferencije svake osobe. Planiranje se temelji na individualnim ciljevima i željama, pružajući prilagođena rješenja koja odražavaju specifične potrebe svakog pojedinca.

 Osobno usmjereno planiranje potiče autonomiju osobe. Ona ima priliku definirati vlastite ciljeve i odabrati strategije za njihovo ostvarenje. Osoba može donositi odluke o tome kako će se koristiti dostupnim resursima i podrškom te kako će organizirati vlastiti život.

Ovim procesom planiranja cilj je poboljšati kvalitetu života osobe. Identificiraju se područja koja su važna za osobu i razvijaju se strategije za njihovo ostvarenje. Osoba može postići veću samostalnost, zadovoljstvo, povezanost s drugima i općenito veće zadovoljstvo životom.

Osobno usmjereno planiranje omogućuje identifikaciju potrebnih resursa, podrške i usluga kako bi se osiguralo da osoba dobije adekvatnu podršku za ostvarenje svojih ciljeva. Ova metoda pomaže u usklađivanju dostupnih resursa s individualnim potrebama osobe, čime se povećava učinkovitost i relevantnost podrške koju prima.

 

 

Osobno usmjereno planiranje obično uključuje sljedeće korake:

 1. Identifikacija ciljeva i želja: Prvi korak je razgovor s osobom kako bi se identificirali njezini ciljevi, snage, interesi i želje. Ovdje se postavlja pitanje što osoba želi postići u svom životu i koje su joj važne vrijednosti. Može se koristiti razgovor, intervju, upitnici ili drugi načini komunikacije kako bi se dobila što jasnija slika o tome što je za tu osobu važno.
 2. Evaluacija trenutnog stanja: Sljedeći korak je procjena trenutnog stanja osobe, uključujući postojeće resurse, podršku i prepreke. Ovdje se razmatraju trenutne vještine, znanja, dostupne usluge i podrška, kao i bilo kakve prepreke koje bi mogle utjecati na postizanje ciljeva. Ovo je važno kako bi se identificirale mogućnosti i ograničenja te kako bi se plan prilagodio stvarnim uvjetima.
 3. Razvoj plana djelovanja: Na temelju identificiranih ciljeva i procjene trenutnog stanja, izrađuje se plan djelovanja. Ovaj plan uključuje konkretne korake i strategije koje će osoba poduzeti kako bi postigla svoje ciljeve. Plan bi trebao biti realan, mjerljiv, dostižan i vremenski ograničen.
 4. Identifikacija podrške i resursa: U ovom koraku identificiraju se resursi, podrška i usluge koje su potrebne za ostvarenje ciljeva. To može uključivati angažman obitelji, prijatelja, stručnjaka ili drugih relevantnih osoba koje mogu pružiti podršku i pomoć. Također se identificiraju dostupne usluge i organizacije koje mogu pružiti potrebne resurse.
 5. Implementacija i praćenje: Nakon razvoja plana, osoba započinje s implementacijom koraka i strategija definiranih u planu. Važno je pratiti napredak i prilagođavati plan prema potrebi. Redovito praćenje omogućuje procjenu postignuća ciljeva i eventualno prilagođavanje plana kako bi se osiguralo daljnje napredovanje.
 6. Revizija i prilagodba: Planiranje je dinamičan proces, stoga je važno povremeno pregledati i revidirati plan kako bi se odrazile promjene u ciljevima, potrebama ili okolini. Osoba može razgovarati s podrškom i sarađivati ​​s timom stručnjaka kako bi prilagodila plan prema novim saznanjima i identificiranim potrebama.

Programi za djecu i mlade

"Moj krug podrške"
 

Program „Krug podrške“ kreiran je u cilju razvoja životnih vještina kod djece i mladih. Kroz Krug podrške gradimo podržavajuće odnose i njeguju prijateljstvo i saradnju. Vježbanje životnih vještina je usmjereno na razvoj psihosocijalnih vještina da bismo se uspješno nosili sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života.

Potreba za razvojem životnih vještina kod djece i mladih je naglašena u Konvenciji o pravima djeteta.

 

Životne vještine su psihosocijalne sposobnosti pomoću kojih na prihvatljiv način odgovaramo zahtjevima i izazovima svakodnevnog života, zalažući se za svoje mentalno i tjelesno zdravlje (Svjetska zdravstvena organizacija).

Dijete koje ima razvijene životne vještine je:

Cilj nam je pružiti podršku djetetu i mladoj osobi na putu rasta i razvoja, i uz odabrane tehnike i metode iz savremene pedagogije i psihologije pokazati  djetetu/mladoj osobi kako: 

Programi za djecu i mlade

"Herojsko putovanje"
 

BUDI JUNAK SVOJE PRIČE – Kreni s DUGOM na Herojsko putovanje

Kao roditelji i edukatori s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom i porodicama svjesni smo izazova kojI sa sobom nosI brzi razvoj društva i utjecaja koji mogu imati  na naše živote, a  posebno na živote djece.

Znamo da su roditelji uplašeni i zabrinuti, a djeca zbunjena sadašnjošću i budućnostu.  Sigurno se pitaju kako će izgledati svijet kada njihova djeca zakorače u društvo odraslih i hoće li biti spremni za izazove svoga doba. 

Šta god da se desi, kako god svijet bude izgledao za 5, 10, 20 ili 30 godina, možemo pripremiti djecu i adolescente za ono što je pred njima, bez obzira koliko svijet tada bude izazovan i drugačiji.

Zato smo kreirali jedinstveni program HEROJSKO PUTOVANJE koji će djecu i adolescente na zanimljiv i interaktivan način povesti u svijet njihovih mističnih juinaka koji su odolili iskušenjima i osnažili svoje unutrašnje biće. 

Program „Herojsko putovanje“ nastao je na osnovu dugogodišnjeg iskustva i znanja iz oblasti pedagogije, savremene psihologije, coachinga u obrazovanju i neuro – lingvističkog programiranja.

Cilj Herojskog putovanje je omogućiti djetetu da: 

 • Analizira probleme i uspješno ih rješava 
 • Suočava se sa strahovima i preprekama 
 • Planira svoje djelovanje ka ostvarivanju ciljeva 
 • Uspješno se nosi s kritikom, neuspjehom i pritiskom vršnjaka 
 • Uspostavlja i gradi kvalitetne odnose s vršnjacima 
 • Razvija samopouzdanje i samopoštovanje 
 • Obogati svoj unutrašnji svijet da bi bilo spremo za izazove vanjskog svijeta

Ukoliko se ne odlučite da prijavite vaše dijete za ovaj program, ono propušta priliku da u grupi vršnjaka doživi iskustvo putovanja u svijet vlastitih mogućnosti, snova i nada. 

S druge strane, učešćem u programu vaše dijete postaje samosvjesnije uz vještine koje će mu omogućiti bolji školski uspjeh, stvaranje i održavanje radnih navika,  kvalitetnije odnose u grupi posebno vršnjačkoj.