Kategorija: Nastavnici

Tematski zbornik – Inkluzivna tranzicija u odgoju i obrazovanju

Od 25. do 27. 06. 2021. godine, u Sunčevom brijegu u Bugarskoj, održana je XII Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“. DUGA je imala čast predstaviti svoj stručni rad na temu “Inkluzivna tranzicija u odgoju i obrazovanju” na strani 389. tematskog zbornika koji je objavljen u sklopu konferencije. Rad autorica: Anke Izetbegović, […]

Inkluzivna tranzicija – animacija

Šta je to inkluzivna tranzicija u obrazovanju, s posebnim osvrtom na prelazak učenika iz razredne u predmetnu nastavu? Kako da djeci olakšamo ovaj prelazak u novu etapu školovanja? Postoji li nešto što mogu uraditi roditelji, nastavnici, vršnjaci i stručni saradnici da bi tranzicija bila uspješna za dijete i porodicu?Zajedno s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i […]

Tranzicija u obrazovanju – smjernice i preporuke

Inkluzija u kontekstu obrazovanja odnosi se na proces reagiranja na različitost s ciljem prevazilaženja prepreka u učenju i učešću sa naglaskom na one osobe koje mogu biti u opasnosti od marginalizacije, isključenja ili neuspjeha (Evropska agencija 2013). Jedna od osnovnih karakteristika inkluzivnog obrazovanja (prema Općem komentaru Odbora za prava osoba s invaliditetom UN na član 24. Konvencije […]

Tranzicija u obrazovanju – preporuke

Tranzicija u odgoju i obrazovanju podrazumijeva situacije kada dijete prelazi: iz kućnog okruženja ili predškolske ustanove u osnovnu školu iz razredne u predmetnu nastavu iz osnovne u srednju školu iz srednje škole na visokoškolsku instituciju. Planskom i strukturiranom tranzicijom u odgoju i obrazovanju smanjuje se mogućnost nepredvidljivih situacija i izazova za dijete i porodicu, ali isto tako […]

Inkluzivna tranzicija – Analiza prepreka

Utjecaj tranzicije u obrazovanju na učenike Tranzicija iz razredne u predmetnu nastavu je izazov za svako dijete. U uzrastu kada prelazi u predmetnu nastavu, dijete doživljava razvojne promjene koje obuhvataju fiziološke promjene, kao i njegov odnos prema sebi i drugima: roditeljima, nastavnicima, vršnjacima. Prelaskom u predmetnu nastavu, dijete mora odgovoriti izazovima na emocionalnom, socijalnom, spoznajnom i fizičkom […]

Indikatori inkluzivnog obrazovanja

“Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu s članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” su izrađeni u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje – sada!“ kojeg Udruženje “DUGA” realizuje u partnerstvu s MyRight-Empowers people with disabilities, a uz finansijsku podršku Light for the World, Austrijske razvojne agencije i Kahane Foundation. U izradi dokumenta učestvovali predstavnici/e svih nivoa […]

Novi oblici rada s djecom s teškoćama u razvoju kod kuće

Nastavnici naglašavaju da raspored, senzorna podrška i saradnja sa porodicama pomažu prilikom uspostavljanja učenja na daljinu za vrijeme koronavirusa, kako bi učenje bilo prilagođeno potrebama svih učenika. Inkluzivnim obrazovanjem su obuhvaćena djeca različitog uzrasta, interesovanja, sposobnosti i teškoća, a za neke od njih su specifične individualne potrebe definisane njihovim individualnim/ individualiziranim obrazovnim programom. Pitanje je kako […]